ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА "Спечели рекламна керамична чаша JordaniCafe"

Раздел 1: Организатор и официални правила на играта:

Организатор на играта е „Джордани“ ЕООД, ЕИК 127581805, с адрес на управление: 9700 Шумен, ул. Осми март 17, наричано по-нататък „Организатор“, със съдействието на търговска верига ЦБА Коме.

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на играта и са свободно достъпни в интернет сайта на www.jordanicafe.com & www.cbabg.com за целия период на играта, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на интернет сайта www.jordanicafe.com & www.cbabg.com. Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

С участието си в играта, Участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в играта.

Раздел 2: Територия на играта:

Играта се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти на търговска верига ЦБА Коме – Приложение 1.

Раздел 3: Период на играта:

Играта ще се проведе в периода от 3,03.2016г. до 23,03,2016г. или до ичерпване на количествата.

Раздел 4: Право на участие:

Участник в играта може да бъде всяко физическо лице, което пребивава на територията на Република България, с изключение на служители на Джордани ЕООД, търговска верига ЦБА Коме, както и техните семейства.

Раздел 5: Механизъм на провеждане:

Всяко лице, направило еднократна покупка на 1 кутия Jordani 3в1 по избор (в промоцията участват Jordani 3в1 Classic, Jordani 3в1 Brown с кафява захар, Jordani 3в1 Light без кофеин, или тези разположен на територията на участващите търговски обекти) в посочените в раздел 2 обекти в периода на Томболата (от 03 март до 23 март 2016 включително), има право да поиска и изтегли скреч карта от касата/информация на обекта. След изтриване на полето, се появява един от следните надписи:
Чаша – този надпис носи печалба от 1бр рекламна керамична чаша JordaniCafe
Опитай пак – този надпис не носи печалба

Всяко лице има право на неограничен брой участие през периода на Играта. Играта продължава до изчерпване на количествата, предоствени рекламни чаши в посочените в раздел 2 обекти или до 23 март 2016г.

Участието в играта означава спазване на официалните правила на играта.

Раздел 6: Описание на наградите:

Наградите в играта са:

300бр реклмана керамична чаша JordaniCafe

Раздел 7: Получаване на наградите:

Наградите ще бъдат предоставени веднага на място в обекта при изтегляне на печеливша скреч карта. Печелившата скреч карта остава в обекта и служи за отчетност пред Организатора на играта.

Раздел 8: Гаранции и отговорности:

Организаторът не носи отговорност при:
a) обстоятелства, произлизащи от грешната или непълна информация, предоставена от Участника;
b) всякаква неефективност или невъзможност да се получи наградата, в следствие на предоставена неточна информация;
с) други случаи.

Раздел 9: Лични данни:

Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни за цели, свързани с участието в тази игра и/или разпространението на наградите от играта. Личните данни на наградените няма да бъдат използвани за никаква друга цел от организатора на играта, след предоставяне на наградите. Организаторът на игрaта се задължава да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта, в това число да използват личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Раздел 10: Публичност:

С участието си в играта, участниците се съгласяват при спечелване на награда да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии, фотографирани, като техните снимки и имена да бъдат публикувани на интернет сайта www.jordanicafe.com & www.cbabg.com.

Раздел 11: Решаване на спорове:

Спорове между Организатора и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност.

Раздел 12: Други разпоредби:

  1. Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсването на тази игра поради форсмажорни обстоятелства или други обстятелства извън неговия контрол.
  2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на играта, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.
  3. Организаторът не е носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) комютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол. Настоящите правила са еднакви за всички участници.


Приложение 1:

Участващи магазин

1

София

КОМЕ - СИТИ ПАРК

2

София

КОМЕ - Света Троица

3

Костинброд

КОМЕ - Костинброд 2

4

Сливница

КОМЕ - Сливница

5

Банкя

КОМЕ - Банкя

6

Перник

КОМЕ - Перник

7

Дупница

КОМЕ - ДУПНИЦА 3

8

Дупница

КОМЕ - ДУПНИЦА 2

9

София

КОМЕ - Овча Купел 1

10

София

КОМЕ - Овча купел 2

11

Лозен

КОМЕ - Лозен

12

Елин Пелин

ЦБА КОМЕ- Елин Пелин 2

13

Елин Пелин

ЦБА КОМЕ - Елин Пелин 1

14

Ихтиман

КОМЕ - Ихтиман

15

София

КОМЕ - Дружба

16

София

КОМЕ - Супер Слатина

17

София

КОМЕ - Мотописта

18

София

КОМЕ - Изток

19

София

КОМЕ - Гоце Делчев

20

София

КОМЕ - Иван Вазов

21

София

КОМЕ - ЛОЗЕНЕЦ

22

Дупница

КОМЕ - ДУПНИЦА 1

23

София

КОМЕ - Красна Поляна

24

София

КОМЕ - Надежда

25

Костинброд

КОМЕ - Костинброд

26

Перник

КОМЕ -Перник 2