ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА "Спечели рекламна керамична чаша JordaniCafe"

Раздел 1: Организатор и официални правила на играта:

Организатор на играта е „Джордани“ ЕООД, ЕИК 127581805, с адрес на управление: 9700 Шумен, ул. Осми март 17, наричано по-нататък „Организатор“, със съдействието на търговска верига ЦБА АД. Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на играта и са свободно достъпни в интернет сайта на www.jordanicafe.com & www.cbabg.com за целия период на играта, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на интернет сайта www.jordanicafe.com & www.cbabg.com. Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

С участието си в играта, Участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в играта.

Раздел 2: Територия на Играта:

Играта се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти на търговска верига ЦБА АД (Приложение 1 – списък на участващите обекти)

Раздел 3: Период на Играта:

Играта ще се проведе в периода от 3,03.2016г. до 30,03,2016г. или до ичерпване на количествата.

Раздел 4: Право на участие:

Участник в играта може да бъде всяко физическо лице, което пребивава на територията на Република България, с изключение на служители на Джордани ЕООД, търговска верига ЦБА АД, както и техните семейства.

Раздел 5: Механизъм на провеждане:

Всяко лице, направило еднократна покупка на 1 кутия Jordani 3в1 по избор (в промоцията участват Jordani 3в1 Classic, Jordani 3в1 Brown с кафява захар, Jordani 3в1 Light без кофеин, или тези разположен на територията на участващите търговски обекти) в посочените в раздел 2 обекти в периода на Томболата (от 03 март до 30 март 2016 включително), има право да поиска и изтегли скреч карта от касата/информация на обекта. След изтриване на полето, се появява един от следните надписи:

Всяко лице има право на неограничен брой участие през периода на Играта. Играта продължава до изчерпване на количествата, предоствени рекламни чаши в посочените в раздел 2 обекти или до 30 март 2016г.

Раздел 6: Описание на наградите:

Наградите в играта са:

2010 броя реклмана керамична чаша JordaniCafe

Раздел 7: Получаване на наградите:

Наградите ще бъдат предоставени веднага на място в обекта при изтегляне на печеливша скреч карта. Печелившата скреч карта остава в обекта и служи за отчетност пред Организатора на играта.

Раздел 8: Гаранции и отговорности:

Организаторът не носи отговорност при:
a) обстоятелства, произлизащи от грешната или непълна информация, предоставена от Участника;
b) всякаква неефективност или невъзможност да се получи наградата, в следствие на предоставена неточна информация;
с) други случаи.

Раздел 9: Лични данни:

Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни за цели, свързани с участието в тази игра и/или разпространението на наградите от играта. Личните данни на наградените няма да бъдат използвани за никаква друга цел от организатора на играта, след предоставяне на наградите. Организаторът на игрaта се задължава да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта, в това число да използват личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Раздел 10: Публичност:

С участието си в играта, участниците се съгласяват при спечелване на награда да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии, фотографирани, като техните снимки и имена да бъдат публикувани на интернет сайта www.jordanicafe.com & www.cbabg.com.

Раздел 11: Решаване на спорове:

Спорове между Организатора и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност.

Раздел 12: Други разпоредби:

  1. Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсването на тази игра поради форсмажорни обстоятелства или други обстятелства извън неговия контрол.
  2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на играта, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.
  3. Организаторът не е носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) комютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол. Настоящите правила са еднакви за всички участници.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на участващите обекти

ИМЕ НА МАГАЗИН

АДРЕС НА ОБЕКТА

СВА ЧАЙКА

гр. Варна, жк Чайка, до бл.62

СВА ЛЕВСКИ

гр. Варна, жк. Левски ул. Доктор Басанович, с/у бл. 12

СВА МИР

гр. Варна, ж.к. Левски, ул. Мир бл.№ 2

СВА ВЛАДИСЛАВОВО

гр.Варна кв.Владиславово срещу бл.407

СВА ВЪЗРАЖДАНЕ

гр. Варна, кв. Възраждане, срещу блок 68

СВА ТРОШЕВО

гр.Варна, ул. Радост 7

СВА МИР 40

гр. Варна, ж.к. Левски, ул. Мир бл.№40

СВА ТРОШЕВО 2

гр. Варна, жк. Трошево, бл. 57

СВА ПОБЕДА

гр.Варна ул.Тодор Пенев 22

СВА ВЪЗРАЖДАНЕ 2

гр. Варна, Ж.к.Възраждане, Срещу бл.41 вх.5 №12

CBA ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ

Гр. Варна ул. Евлоги Георгиев 12

СВА НОВИ ПАЗАР1

гр.Нови Пазар, пл.Оборище N3

СВА ДЕВНЯ

гр.Девня бул. Съединение 109

CBA ТУТРАКАН

гр. Тутракан, ул. Родина 1

СВА АСПАРУХОВО

кв.Аспарухово, бул. Народни будители 2

СВА ВАПЦАРОВ

гр. Варна, ж.к. Чайка, ул. Никола Вапцаров 2

СВА ГРЪЦКА МАХАЛА

 

СВА ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД

гр. Варна, ул.Васил Друмев 4

СВА БАЛЧИК

гр.Балчик, ж.к Васил Левски ул.Христо Ботев 24

СВА ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА

гр.Варна, ул.Железни Врата 2

СВА Чайка парк

гр.Варна, жк. Чайка, бл. 27

СВА Базар Левски

гр.Варна, бул. В.Левски №35

СВА Тракия

гр.Варна,ул. Янкул Войвода №24

СВА Владиславово 2

гр.Варна,жк. Вл. Варненчик, ул. Ниш

СВА МЛАДОСТ

гр.Варна,жк. Младост, бл.122

СВА Синчец

гр.Варна,ул. Васил Друмев №22

СВА Белослав

гр. Белослав, Сан Стефано 2

СВА Добрич Звезда

гр.Добрич,ул. Васил Левски №2

СВА Каварна

гр.Каварна, ул. Сава Ганчев №1

СВА Провадия

гр.Провадия,ул. Александър Стамболийски №20

СВА Спортна зала

гр. Варна, ул.Васил Друмев 69

СВА СТРУГА

Гр Варна, ул. Струга 21

СВА АКСАКОВО

гр Аксаково, област Варна, ул.Георги Петлешев 37 А

СВА Белослав 2

гр. Белослав, ул. Синчец 2

СВА ТЕРВЕЛ

гр. Тервел, ул. Цар Иван Асен 2, номер 1

СВА СВОБОДА

гр.София, жк.Свобода, бул.Ген.Никола Жеков до бл.12

СВА ЛЮЛИН

гр.София, жк.Люлин – 6, ул.Панчо Владигеров 15

СВА ЗЕЛЕНИ КАМЪНИ

гр.Варна, р-н Мадост,бл.39 – ниско тяло

CBA Хали Русе

гр. Русе, ул. Александровска № 93

CBA Здравец

гр. Русе, кв. Здравец Изток , бул. "Липник" № 88

CBA Търговски Парк

гр. Велико Търново, ул. Магистрална №17

CBA Дряново

гр.Дряново, ул. Бачо Киро №32

CBA Магро

гр. Велико Търново, ул. Васил Левски № 15

CBA Пазара

гр. Велико Търново, ул. България №1

CBA Чолаковци

гр. Велико Търново, кв.Чолаковци, ул.Райна Княгиня №2

CBA Дружба

гр. Русе,кв. Дружба - III, ул. Даме Груев № 2

CBA Ловико

гр. Велико Търново, ул. България №2

CBA Стражица

гр.Стражица, ул. Михал Друмев № 1