ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА "Спечели Ръчна Цитрус Преса Elekom EK - 9020“

Раздел 1: Организатор и официални правила на томболата:

Организатор на играта е „Джордани“ ЕООД, ЕИК 127581805, с адрес на управление: 9700 Шумен, ул. Осми март 17, наричано по-нататък „Организатор“, със съдействието на търговската верига/обект, в която се провежда.

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Томболата и са свободно достъпни в интернет сайта на www.jordanicafe.com за целия период на Томболата, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на интернет сайта www.jordanicafe.com.
Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

С участието си в Томболата, Участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в томболата.

Раздел 2: Територия на Томболата:

Томболата се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти на търговската верига/обект, в която се провежда.

Раздел 3: Период на Томболата:

Томболата ще се проведе в периода .........

Раздел 4: Право на участие:

Участник в томболата може да бъде всяко физическо лице, което пребивава на територията на Република България, с изключение на служители на Джордани ЕООД, както и техните семейства.

Раздел 5: Механизъм на провеждане:

Всяко лице, направило еднократна покупка на продукти с търговска марка Jordani на стойност поне 2лв. по избор (в промоцията участват само показаните на плаката продукти, разположен на територията на участващите търговски обекти) в посочените в раздел 2 обекти в периода на Томболата, има право да пусне дубликат (или оригинал, по избор) на фискалния бон за реализираната покупка в предназначените за това урни.

На гърба на фискалния бон трябва да бъдат посочени три имена и телефон за връзка с клиента.

Всяко лице има право на неограничен брой участие през периода на Томболата.

Участието в играта означава спазване на официалните правила на играта.

Раздел 6: Описание на наградите:

Наградите в Томболата са:

Ръчна Цитрус Преса Elekom EK - 9020, - 1бр.

Раздел 7: Теглене на наградите:

Наградите ще бъдат изтеглени на …………….., в присъствието на представители на търговската верига/обект, в която се провежда и Джордани ЕООД. Изборът на победителите - на случаен принцип.

Раздел 8: Уведомяване на победителите:

Печелившият ще бъдат уведомени на посочения на гърба на касовата бележка телефон. Същият трябва да потвърди неговата/нейната възможност да приеме наградата в обекта на търговската верига/обект, в която се провежда, в срок до 5 дни след като бъде известен.

Списъкът с печелившите имена ще бъде публикуван на официалната страница на търговската верига/обект, в която се провежда и Джордани ЕООД – www.jordanicafe.com , както във всеки от участващите търговски обекти на търговската верига/обект, в която се провежда.

Раздел 9: Получаване на наградите:

Наградите ще бъдат предоставени на печелившите срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Наградите се предават лично на победителите, след предоставяне на документ за самоличност.

В случай, че печелившият не може да получи лично наградата, тя може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.

Няма да бъдат предоставени никакви алтернативни награди от горепосочените. Наградите не могат да заменят за пари и/или други ценности.

Наградите могат да бъдат получени до 1 месец след обявяването в съответните търговски обекти на търговската верига/обект, в която се провежда. Ако някой от спечелилите не успее да си вземе наградата до месец след обявяването им, губи правото да я получи. Организаторът не може да бъде държан отговорен за невъзможността или закъснението на победителя да получи своята награда.

Организаторът не носи отговорност за установена неизправност на наградата. Наградата се предоставя с 1 година гаранция. При установена неизправност в рамките на гаранционния период, печелившият има право да потърси съдействие от посочения в гаранционата карта оторизиран сервиз, като задължително представи гаранционната карта и приемо-предавателния протокол, с който е получил наградата.

Раздел 10: Разни

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплащана тяхната парична равностойност. В случай, че спечелил участник откаже чрез писмено волеизявление да се възползва от наградата си, той ще изгуби правото да му бъде връчена наградата, като в този случай за печеливш се обявява участника, изтеглен допълнително съгласно т. 8.2.

Организаторът се задължава да осигури и предостави на всеки спечелил участник служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата. Спечелилият наградата може да ползва служебната бележка, удостоверяваща стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Ако бъде установено, че печелившите участници не са спазили и/или не отговарят на условията, посочени в тези Правила, Организаторът си запазва правото да преустанови/анулира по всяко време правата и ползите, произтичащи за печелившите участници, без да им дължи компенсация или заплащане на обезщетение.

Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да участват в Промоцията по причини, свързани със субективно/лично неразбиране на начина и изискванията за участие в Промоцията, описани подробно в тези Правила, или невъзможност да се запознаят с тези Правила, поради липса на интернет връзка или некачествена интернет връзка

Организаторът не носи отговорност, ако някой желае да вземе участие в Промоцията след изтичане на периода по т. 3.1. от тези Правила.

Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на Промоцията, следва да бъдат отнасяни към Организатора и изпращани по време на периода на провеждането й на адреса на Организаторът.

Раздел 11: Гаранции и отговорности:

Организаторът не носи отговорност при:

Раздел 11: Гаранции и отговорности:

Организаторът не носи отговорност при:

a) обстоятелства, произлизащи от грешната или непълна информация, предоставена отУчастника;

b) всякаква неефективност или невъзможност да се получи наградата, в следствие напредоставена неточна информация (грешно име или телефон);

с) други случаи.

Раздел 12: Лични данни:

Регистрацията за участие и самото участие в Промоцията, както и спечелването и получаването на награда от томболата, е обвързано с покупка от участниците/печелившите!

С факта на регистрация за участие в Промоцията участникът се съгласява, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в активността и за получаване на наградата лични данни, като се съгласява тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Промоцията. Организаторът на Играта се задължава при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на Участниците в Играта да спазват разпоредбите на цялото действащо към всеки един момент законодателство относно защитата на личните данни, в това число Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, както и да използват предоставените лични данни само за посочените в настоящите правила цели. Всеки Участник има право на достъп до предоставените от него лични данни, право на тяхното коригиране.

С участието си в тази Промоция участниците дават съгласието си за включването им в базите данни на Организатора, които се създават за периода на Промоцията, с цел да се осигури ефективното й провеждане.

Целта на създаването на тази база данни е организирането на Промоцията, обявяването на печелившите участници и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с Промоцията и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на Промоциятa.

Организаторът се задължава да не използва личните данни на участниците в Промоцията за цели, различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на участниците пред трети лица.

Правата на участниците в тази Промоция са гарантирани от Закона за защита на личните данни по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и по-специално по отношение на следното: