ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА "Спечели електрическо джезве Beko BKK 2113 M"

Раздел 1: Организатор и официални правила на томболата:

Организатор на играта е „Джордани“ ЕООД, ЕИК 127581805, с адрес на управление: 9700 Шумен, ул. Осми март 17, наричано по-нататък „Организатор“, със съдействието на търговска верига ЦБА АД. Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Томболата и са свободно достъпни в интернет сайта на www.jordanicafe.com & www.cbabg.com за целия период на Томболата, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на интернет сайта www.jordanicafe.com & www.cbabg.com. Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

С участието си в Томболата, Участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в томболата.

Раздел 2: Територия на томболата:

Томболата се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти на търговска верига ЦБА АД (Приложение 1 – участващи обекти).

Раздел 3: Период на Томболата:

Томболата ще се проведе в периода от 07.04-07.05.2016 г.

Раздел 4: Право на участие:

Участник в томболата може да бъде всяко физическо лице, което пребивава на територията на Република България, с изключение на служители на Джордани ЕООД, търговска верига ЦБА АД, както и техните семейства.

Раздел 5: Механизъм на провеждане:

Всяко лице, направило еднократна покупка на стойност поне 2лв с ДДС от продукти с търговска марка Jordani (в промоцията участват само показаните на плаката продукти, разположен на територията на участващите търговски обекти) в посочените в раздел 2 обекти в периода на Томболата (от 04 април до 07 май 2016 включително), има право да пусне дубликат (или оригинал, по избор) на фискалния бон за реализираната покупка в предназначените за това урни.

На гърба на фискалния бон трябва да бъдат посочени три имена и телефон за връзка с клиента.

Участието в играта означава спазване на официалните правила на играта.

Всяко лице има право на неограничен брой участие през периода на Томболата.

Раздел 6: Описание на наградите:

Наградите в Томболата са:

15 броя автоматично електрическо джезве Beko BKK 2113 M

Раздел 7: Теглене на наградите:

Наградите ще бъдат изтеглени на 17.05.2016г в централен офис на ЦБА АД, в присъствието на представители на ЦБА АД и Джордани ЕООД. Изборът на победителите - на случаен принцип.

Раздел 8: Уведомяване на победителите:

Печелившият ще бъдат уведомени на посочения на гърба на касовата бележка телефон. Същият трябва да потвърди неговата/нейната възможност да приеме наградата в обекта в срок до 5 дни след като бъде известен.

Списъкът с печелившите имена ще бъде публикуван на официалната страница на Джордани ЕООД – www.jordanicafe.com & www.cbabg.com , както във всеки от участващите търговски обекти.

Раздел 9: Получаване на наградите:

Наградите ще бъдат предоставени на печелившите срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Наградите се предават лично на победителите, след предоставяне на документ за самоличност.

В случай, че печелившият не може да получи лично наградата, тя може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.

Няма да бъдат предоставени никакви алтернативни награди от горепосочените. Наградите не могат да заменят за пари и/или други ценности.

Наградите могат да бъдат получени до 1 месец след обявяването в съответните търговски обекти. Ако някой от спечелилите не успее да си вземе наградата до месец след обявяването им, губи правото да я получи. Организаторът не може да бъде държан отговорен за невъзможността или закъснението на победителя да получи своята награда.

Организаторът не носи отговорност за установена неизправност на наградата. Наградата се предоставя с 1 година гаранция. При установена неизправност в рамките на гаранционния период, печелившият има право да потърси съдействие от посочения в гаранционата карта оторизиран сервиз, като задължително представи гаранционната карта и приемо-предавателния протокол, с който е получил наградата.

Раздел 10: Гаранции и отговорности:

Организаторът не носи отговорност при:
a) обстоятелства, произлизащи от грешната или непълна информация, предоставена от Участника;
b) всякаква неефективност или невъзможност да се получи наградата, в следствие на предоставена неточна информация (грешно име или телефон);
с) други случаи.

Раздел 11: Лични данни:

Включвайки се в настоящата Томбола, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (име, презиме, фамилия, телефон) за цели, свързани с участието в тази Томбола и/или разпространението на наградите от томболата. Личните данни на наградените няма да бъдат използвани за никаква друга цел от организатора на играта, след предоставяне на наградите.

Организаторът на игрaта се задължава да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта, в това число да използват личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Раздел 12: Публичност:

С участието си в Томболата участниците се съгласяват при спечелване на награда да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии, фотографирани, като техните снимки и имена да бъдат публикувани на интернет сайта www.jordanicafe.

Раздел 13: Решаване на спорове:

Спорове между Организатора и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност.

Раздел 14: Други разпоредби:

  1. Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсването на тази игра поради форсмажорни обстоятелства или други обстятелства извън неговия контрол.
  2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на играта, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.
  3. Организаторът не е носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) комютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол.

Настоящите правила са еднакви за всички участници.

Приложение 1

ИМЕ НА МАГАЗИН

АДРЕС НА ОБЕКТА

СВА ЧАЙКА

гр. Варна, жк Чайка, до бл.62

СВА ЛЕВСКИ

гр. Варна, жк. Левски ул. Доктор Басанович, с/у бл. 12

СВА МИР

гр. Варна, ж.к. Левски, ул. Мир бл.№ 2

СВА ВЛАДИСЛАВОВО

гр.Варна кв.Владиславово срещу бл.407

СВА ВЪЗРАЖДАНЕ

гр. Варна, кв. Възраждане, срещу блок 68

СВА ТРОШЕВО

гр.Варна, ул. Радост 7

СВА МИР 40

гр. Варна, ж.к. Левски, ул. Мир бл.№40

СВА ТРОШЕВО 2

гр. Варна, жк. Трошево, бл. 57

СВА ПОБЕДА

гр.Варна ул.Тодор Пенев 22

СВА ВЪЗРАЖДАНЕ 2

гр. Варна, Ж.к.Възраждане, Срещу бл.41 вх.5 №12

CBA ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ

Гр. Варна ул. Евлоги Георгиев 12

СВА НОВИ ПАЗАР1

гр.Нови Пазар, пл.Оборище N3

СВА ДЕВНЯ

гр.Девня бул. Съединение 109

CBA ТУТРАКАН

гр. Тутракан, ул. Родина 1

СВА АСПАРУХОВО

кв.Аспарухово, бул. Народни будители 2

СВА ВАПЦАРОВ

гр. Варна, ж.к. Чайка, ул. Никола Вапцаров 2

СВА ГРЪЦКА МАХАЛА

 

СВА ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД

гр. Варна, ул.Васил Друмев 4

СВА БАЛЧИК

гр.Балчик, ж.к Васил Левски ул.Христо Ботев 24

СВА ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА

гр.Варна, ул.Железни Врата 2

СВА Чайка парк

гр.Варна, жк. Чайка, бл. 27

СВА Базар Левски

гр.Варна, бул. В.Левски №35

СВА Тракия

гр.Варна,ул. Янкул Войвода №24

СВА Владиславово 2

гр.Варна,жк. Вл. Варненчик, ул. Ниш

СВА МЛАДОСТ

гр.Варна,жк. Младост, бл.122

СВА Синчец

гр.Варна,ул. Васил Друмев №22

СВА Белослав

гр. Белослав, Сан Стефано 2

СВА Добрич Звезда

гр.Добрич,ул. Васил Левски №2

СВА Каварна

гр.Каварна, ул. Сава Ганчев №1

СВА Провадия

гр.Провадия,ул. Александър Стамболийски №20

СВА Спортна зала

гр. Варна, ул.Васил Друмев 69

СВА СТРУГА

Гр Варна, ул. Струга 21

СВА АКСАКОВО

гр Аксаково, област Варна, ул.Георги Петлешев 37 А

СВА Белослав 2

гр. Белослав, ул. Синчец 2

СВА ТЕРВЕЛ

гр. Тервел, ул. Цар Иван Асен 2, номер 1

СВА СВОБОДА

гр.София, жк.Свобода, бул.Ген.Никола Жеков до бл.12

СВА ЛЮЛИН

гр.София, жк.Люлин – 6, ул.Панчо Владигеров 15

СВА ЗЕЛЕНИ КАМЪНИ

гр.Варна, р-н Мадост,бл.39 – ниско тяло

CBA Хали Русе

гр. Русе, ул. Александровска № 93

CBA Здравец

гр. Русе, кв. Здравец Изток , бул. "Липник" № 88

CBA Търговски Парк

гр. Велико Търново, ул. Магистрална №17

CBA Дряново

гр.Дряново, ул. Бачо Киро №32

CBA Магро

гр. Велико Търново, ул. Васил Левски № 15

CBA Пазара

гр. Велико Търново, ул. България №1

CBA Чолаковци

гр. Велико Търново, кв.Чолаковци, ул.Райна Княгиня №2

CBA Дружба

гр. Русе,кв. Дружба - III, ул. Даме Груев № 2

CBA Ловико

гр. Велико Търново, ул. България №2

CBA Стражица

гр.Стражица, ул. Михал Друмев № 1