ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА "Спечели електрическа кана"

Раздел 1: Организатор и официални правила на томболата:

Организатор на играта е „Джордани“ ЕООД, ЕИК 127581805, с адрес на управление: 9700 Шумен, ул. Осми март 17, наричано по-нататък „Организатор“, със съдействието на търговска верига MyMarket. Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Томболата и са свободно достъпни в интернет сайта на www.jordanicafe.com & http://www.my-market.bg за целия период на Томболата, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на интернет сайта www.jordanicafe.com & http://www.my-market.bg . Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

С участието си в Томболата, Участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в томболата.

Раздел 2: Територия на Томболата:

Томболата се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти на търговска верига MYMARKET (Приложение 1) с изключение на формат <<Май Маркет Мини>>.

Раздел 3: Период на Томболата:

Томболата ще се проведе в периода от 03.03 – 03.04.2016 г.

Раздел 4: Право на участие:

Участник в томболата може да бъде всяко физическо лице навършило 18 години, деспособно, което пребивава на територията на Република България, с изключение на служители на Джордани ЕООД, търговска верига MYMARKET, както и техните семейства.

Раздел 5: Механизъм на провеждане:

Всяко лице, направило еднократна покупка на следните продукти с търговска марка Jordani на стойност поне 1лв. (в промоцията участват само показаните на плаката продукти, разположен на територията на участващите търговски обекти) в посочените в раздел 2 обекти в периода на Томболата (от 03 март до 03 април 2016 включително), има право да пусне дубликат (или оригинал, по избор) на фискалния бон за реализираната покупка в предназначените за това урни.
- Разтворимо кафе 50g и 100g
- Разтворимо кафе Gold 50g и 100g
- Кафе Еспресо Класик 100g
- Кафе Еспресо Специал 100g
- Кафе фино мляно Класик 100g
- Кафе фино мляно Голд 100g
- Кафе фино мляно Крема 100g
- Кафе фино мляно без кофеин 100g
- Добавка за кафе и чай 80g и 200g
- Какао натурално на прах 80g
- 3 в 1 Classic 17.5g
- 3 в 1 Brown кафява захар 17.5g
- 3 в 1 Light без кофеин 17.5g

На гърба на фискалния бон трябва да бъдат посочени три имена и телефон за връзка с клиента.
Всяко лице има право на неограничен брой участие през периода на Томболата.
Участието в играта означава спазване на официалните правила на играта.

Раздел 6: Описание на наградите:

Наградите в Томболата са:

17 броя ел.кани марка Crown модел CK-102

Раздел 7: Теглене на наградите:

Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 07.04.2016г в централен офис на МайМаркет, находящ се гр. Варна, ул. Здравко Чакъров №9, офис №17 в присъствието на представители на MYMARKET и Джордани ЕООД.

Раздел 8: Уведомяване на победителите:

Печелившият ще бъде уведомен на посочения на гърба на касовата бележка телефон. Същият трябва да потвърди неговата/нейната възможност да приеме наградата в обекта на MYMARKET в срок до 5 дни след като бъде известен.

Списъкът с печелившите имена ще бъде публикуван на официалната страница на MYMARKET – http://www.my-market.bg и Джордани ЕООД – www.jordanicafe.com , както във всеки от участващите търговски обекти на MYMARKET.

Раздел 9: Получаване на наградите:

Наградите ще бъдат предоставени на печелившите срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Наградите се предават лично на победителите, след предоставяне на документ за самоличност в офиса на „Май Марке” АД, на ходящ се в гр. Варна, ул. Здравко Чакъров №9, офис №17 В случай, че печелившият не може да получи лично наградата, тя може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.

Няма да бъдат предоставени никакви алтернативни награди от горепосочените. Наградите не могат да заменят за пари и/или други ценности. Наградите могат да бъдат получени в рамките на 1 месец след обявяването на печелившите. Ако някой от спечелилите не успее да си вземе наградата до месец след обявяването им, губи правото да я получи. Организаторът не може да бъде държан отговорен за невъзможността или закъснението на победителя да получи своята награда.

Организаторът не носи отговорност за установена неизправност на наградата. Наградата се предоставя с 1 година гаранция. При установена неизправност в рамките на гаранционния период, печелившият има право да потърси съдействие от посочения в гаранционата карта оторизиран сервиз, като задължително представи гаранционната карта и приемо-предавателния протокол, с който е получил наградата.

Раздел 10: Гаранции и отговорности:

Организаторът не носи отговорност при:
a) обстоятелства, произлизащи от грешната или непълна информация, предоставена от Участника;
b) всякаква неефективност или невъзможност да се получи наградата, в следствие на предоставена неточна информация (грешно име или телефон);
с) други случаи.

Раздел 11: Лични данни:

Включвайки се в настоящата Томбола, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (име, презиме, фамилия, телефон) за цели, свързани с участието в тази Томбола и/или разпространението на наградите от томболата. Личните данни на наградените няма да бъдат използвани за никаква друга цел от организатора на играта, след предоставяне на наградите.

Организаторът на игрaта се задължава да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта, в това число да използват личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Раздел 12: Публичност:

С участието си в Томболата участниците се съгласяват при спечелване на награда да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии, фотографирани, като техните снимки и имена да бъдат публикувани на интернет сайта www.jordanicafe.com & http://www.my-market.bg.

Раздел 13: Решаване на спорове:

Спорове между Организатора и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност.

Раздел 14: Други разпоредби:

 1. Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсването на тази игра поради форсмажорни обстоятелства или други обстятелства извън неговия контрол.
 2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на играта, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.
 3. Организаторът не е носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) комютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол. Настоящите правила са еднакви за всички участници.

Приложение № 1
Списък на участващи обектите на MY MARKET

 1. Супермаркет MY MARKET /Камчия/ - гр. Варна, ул. Д-р Пискюлиев 62-64, 100 кв.м.,3 каси
  Управител: Ивелина Иванова Иванова
  Телефон: 052/600 761
  Факс: 052/600 762
  GSM: 0888/640 839, 0879/ 162 280
  E-mail: prettypoli@abv.bg
  Юридичческо лице: ПРИТИ ПОЛИ ЕООД
 2. Супермаркет MY MARKET /Ралица/ - гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Горна студена 12, 500 кв.м., 4 каси
  Управител: Кудред Камберов
  Телефон: 052/370 866
  Факс: 052/370 866
  GSM: 0878/408 100
  E-mail: mymarketasparuhovo@abv.bg
  Юридичческо лице: СИМОНА-04 ООД
 3. Супермаркет MY MARKET /Симона/ - гр. Варна, кв. Младост, до бл. 104, 300 кв.м., 3 каси
  Управител: Станислава Атанасова
  Телефон: 052/502 470
  Факс: 052/502 470
  GSM: 0878/495 100
  E-mail: atanasova _ simona04@abv.bg
  Юридичческо лице: СИМОНА-04 ООД
 4. Супермаркет MY MARKET /Веста/ - гр. Варна, кв. Възраждане, ул. Здравко Чакъров 9; 400 кв.м., 3 каси
  Управител: Валентина Мирчева Ганчева
  Телефон: 052/725 073
  Факс: 052/725 073
  GSM: 0878/355 149
  E-mail: simona04_gancheva@abv.bg
  Юридичческо лице: СИМОНА-04 ООД
 5. Супермаркет MY MARKET /А плюс/ - гр. Варна, ул. Стефан Стамболов 31-33; 150 кв.м., 2 каси
  Управител: Наталия Тодорова Иванова
  Телефон: 052/ 601 459
  Факс: 052/601 459
  GSM: 0879/046 150
  E-mail: a_plius@abv.bg
  Юридичческо лице: А ПЛЮС-ВАРНА ООД
 6. Супермаркет MY MARKET /Марчела/ - гр. Варна, ул. Петко Тодоров 58; 140 кв.м., 2 каси
  Управител: Мария Димитрова Генова
  GSM: 0897 016 843
  E-mail: marchela_trading05@abv.bg
  Юридичческо лице: МАРЧЕЛА ТРЕЙДИНГ ООД
 7. Супермаркет MY MARKET /Оазис / - гр. Белослав, ул. Трети март 101 а; 320 кв.м., 2 каси
  Управител: Тонка Недева
  Телефон: 05112 3630
  GSM: 0896 617 988
  E-mail: Mariq_Nedeva1987@abv.bg
  Юридичческо лице: : ФАКТ - 2009 ООД
 8. Супермаркет MY MARKET /Крис-Маркет/ - с.Езерово, общ.Белослав, ул.Клокотноца 1; 200 кв.м., 2 каси
  Управител: Мария Николаева Николова
  GSM: 0894/ 35 55 66
  GSM: 0899/193 691
  E-mail: kragen@abv.bg
  Юридическо лице: Краген Е ООД
 9. Супермаркет MY MARKET /Електрон/ - гр. Варна, ул. Генерал Тошев 38; 220 кв.м., 2 каси
  Управител: Наталия Тодорова Иванова
  GSM: 0879/046 147
  E-mail: a_plius2@abv.bg
  Юридическо лице: А ПЛЮС-ВАРНА ООД
 10. Супермаркет MY MARKET /Чайка / - гр. Варна, жк’’Чайка’’бл68 партер; 300 кв.м., 2 каси
  Управител: Румяна Ангелова
  Телефон: 052 710 369
  E-mail: haia_c@abv.bg
  Юридическо лице: "ХАЯ-С’’ООД
 11. Супермаркет MY MARKET /СИДИ /- гр. Аксаково , ул. Петрова нива N 5А ; 420 кв.м., 3 каси
  Управител: Светлана Добрева
  Телефон: 052 763322
  GSM: 0888 306165
  E-mail: sidisd@abv.bg
  Юридическо лице: "СИДИ-СД’’ООД
 12. Супермаркет MY MARKET /Валентино/- гр. Добрич, ул.Отец Паисий 34; 600 кв.м., 3 каси
  Управител: Ина Иванова
  GSM: 0889 233681
  E-mail: mymarket_valentino@abv.bg
  Юридическо лице: "ВАЛЕНТИНО”ООД
 13. Супермаркет MY MARKET /Студентска/- гр. Варна , ул.Студентска 7; 240 кв.м., 3 каси
  Управител: Тихомир Йовчев
  GSM: 0897 016842
  E-mail: marchela_trading05@abv.bg
  Юридическо лице: МАРЧЕЛА ТРЕЙДИНГ ООД
 14. Супермаркет MY MARKET /Виница/- гр. Варна , кв.Виница,ул.Цар Борис III , N 1a; 580 кв.м., 4 каси
  Управител: Галина Жекова
  GSM: 0897 994269
  E-mail: martilex@abv.bg
  Юридическо лице: МАРТИЛЕКС 2 ООД
 15. Супермаркет MY MARKET /Владиславово 2 /- гр.Варна, жк.Вл.Варненчик, до бл.11; 350 кв.м., 3 каси
  Управител: Стефан Стоянов
  GSM: 0898/5820-009
  E-mail: teomarket.vl@gmail.com
  Юридическо лице: "ТЕО МАРКЕТ’’ ЕООД
 16. Супермаркет MY MARKET /Левски /- гр.Варна, жк.Студентска, бл.4, вх.Ж , подблоково пространство; 400 кв.м., 3 каси
  Управител: Златина Димитрова
  GSM: 0879 295909
  E-mail: mymarket_levski@abv.bg
  Юридическо лице: "МАЙ МАРКЕТ’ АД
 17. Супермаркет MY MARKET / Марчела-Евросити /- гр.Варна, ул. Владимир Висоцки № 4-6; 196 кв.м., 3 каси
  Управител: Виолета Банкова
  GSM: 087 838 4937
  E-mail: marchela.eurocity@gmail.com
  Юридическо лице: МАРЧЕЛА ТРЕЙДИНГ ООД