ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА "Спечели ел. кана, керамична чаша или стик 3в1 JordaniCafe“

Раздел 1: Организатор и официални правила на томболата:

Организатор на играта е „Джордани“ ЕООД, ЕИК 127581805, с адрес на управление: 9700 Шумен, ул. Осми март 17, наричано по-нататък „Организатор“, със съдействието на верига/обект

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на играта и са свободно достъпни в интернет сайта на www.jordanicafe.com за целия период на играта, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на интернет сайта www.jordanicafe.com. Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

С участието си в Томболата, Участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в томболата.

Раздел 2: Територия на Томболата:

Играта се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти на търговската верига/обект.

Раздел 3: Период на Томболата:

Томболата ще се проведе в периода от ……… 2018г. до ……..2018 г. или до ичерпване на количествата.

Раздел 4: Право на участие:

Участник в играта може да бъде всяко физическо лице, което пребивава на територията на Република България, с изключение на служители на Джордани ЕООД, търговската верига/обект, както и техните семейства.

Раздел 5: Механизъм на провеждане:

Всяко лице, направило еднократна покупка на стойност минимум 2лв. на продукти с марка Jordani по избор (в промоцията участват тези продукти разположен на територията на участващите търговски обекти) в посочените в раздел 2 обекти в периода на Томболата, има право да поиска и изтегли скреч карта от касата на обекта. След изтриване на полето, се появява един от следните надписи:

Всяко лице има право на неограничен брой участие през периода на Играта. Играта продължава до изчерпване на количествата предоствени рекламни чаши в посочените в раздел 2 обекти.

Участието в играта означава спазване на официалните правила на играта.

Раздел 6: Описание на наградите:

Наградите в играта са:

Раздел 7: Получаване на наградите:

Наградите ще бъдат предоставени веднага на място в обекта при изтегляне на печеливша скреч карта. Печелившата скреч карта остава в обекта и служи за отчетност пред Организатора на играта.

Раздел 8: Гаранции и отговорности:

Организаторът не носи отговорност при:
a) обстоятелства, произлизащи от грешната или непълна информация, предоставена от Участника;
b) всякаква неефективност или невъзможност да се получи наградата, в следствие на предоставена неточна информация;
с) други случаи.

Раздел 9: Лични данни:

Регистрацията за участие и самото участие в Промоцията, както и спечелването и получаването на награда от томболата, е обвързано с покупка от участниците/печелившите!

С факта на регистрация за участие в Промоцията участникът се съгласява, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в активността и за получаване на наградата лични данни, като се съгласява тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Промоцията. Организаторът на Играта се задължава при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на Участниците в Играта да спазват разпоредбите на цялото действащо към всеки един момент законодателство относно защитата на личните данни, в това число Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, както и да използват предоставените лични данни само за посочените в настоящите правила цели. Всеки Участник има право на достъп до предоставените от него лични данни, право на тяхното коригиране,

С участието си в тази Промоция участниците дават съгласието си за включването им в базите данни на Организатора, които се създават за периода на Промоцията, с цел да се осигури ефективното й провеждане.

Целта на създаването на тази база данни е организирането на Промоцията, обявяването на печелившите участници и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с Промоцията и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на Промоциятa.

Организаторът се задължава да не използва личните данни на участниците в Промоцията за цели, различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на участниците пред трети лица.

Правата на участниците в тази Промоция са гарантирани от Закона за защита на личните данни по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и по-специално по отношение на следното:

Всеки участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организатора на съответните адреси за контакт с тях.

Раздел 10: Публичност:

С участието си в играта, участниците се съгласяват при спечелване на награда да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии, фотографирани, като техните снимки и имена да бъдат публикувани на интернет сайта www.jordanicafe.com.

Раздел 11: Решаване на спорове:

Спорове между Организатора и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност.

Раздел 12: Други разпоредби:

1. Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсването на тази игра поради форсмажорни обстоятелства или други обстятелства извън неговия контрол.
2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на играта, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.
3. Организаторът не е носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) комютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол.

Настоящите правила са еднакви за всички участници.