ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА "Спечели шезлонг“

Раздел 1: Организатор и официални правила на томболата:

Организатор на играта е „Джордани“ ЕООД, ЕИК 127581805, с адрес на управление: 9700 Шумен, ул. Осми март 17, наричано по-нататък „Организатор“, със съдействието на търговска верига Суордсан ЕООД, гр. Сл. Бряг.

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Томболата и са свободно достъпни в интернет сайта на www.jordanicafe.com за целия период на Томболата, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на интернет сайта www.jordanicafe.com. Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

С участието си в Томболата, Участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в томболата.

Раздел 2: Територия на Томболата:

Томболата се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти на търговска верига Суордсан ЕООД, гр. Сл. Бряг.

Раздел 3: Период на Томболата:

Томболата ще се проведе в периода от 29.06 – 28.07.2017 г.

Раздел 4: Право на участие:

Участник в томболата може да бъде всяко физическо лице, което пребивава на територията на Република България, с изключение на служители на Джордани ЕООД, търговска верига Суордсан ЕООД, гр. Сл. Бряг, както и техните семейства.

Раздел 5: Механизъм на провеждане:

Всяко лице, направило еднократна покупка на продукти с търговска марка Jordani на стойност поне 0,99лв. (в промоцията участват само продукти, разположен на територията на участващите търговски обекти) в посочените в раздел 2 обекти в периода на Томболата (от 29 юни до 28 юли 2017 включително), има право да пусне дубликат (или оригинал, по избор) на фискалния бон за реализираната покупка в предназначените за това урни.

На гърба на фискалния бон трябва да бъдат посочени три имена и телефон за връзка с клиента.

Всяко лице има право на неограничен брой участие през периода на Томболата.

Участието в играта означава спазване на официалните правила на играта.

Раздел 6: Описание на наградите:

Наградите в Томболата са:

1 броя градински шезлонг размер: 64*128*101 см.; материал: метал и текстил; цвят: зелен

Раздел 7: Теглене на наградите:

Наградите ще бъдат изтеглени на 28 юли 2017, в присъствието на представители на Суордсан ЕООД, гр. Сл. Бряг и Джордани ЕООД. Изборът на победителите - на случаен принцип.

Раздел 8: Уведомяване на победителите:

Печелившият ще бъдат уведомени на посочения на гърба на касовата бележка телефон. Същият трябва да потвърди неговата/нейната възможност да приеме наградата в обекта на Суордсан ЕООД, гр. Сл. Бряг в срок до 5 дни след като бъде известен.

Списъкът с печелившите имена ще бъде публикуван на официалната страница Джордани ЕООД – www.jordanicafe.com, както във всеки от участващите търговски обекти на Суордсан ЕООД, гр. Сл. Бряг.

Раздел 9: Получаване на наградите:

Наградите ще бъдат предоставени на печелившите срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Наградите се предават лично на победителите, след предоставяне на документ за самоличност.

В случай, че печелившият не може да получи лично наградата, тя може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.

Няма да бъдат предоставени никакви алтернативни награди от горепосочените. Наградите не могат да заменят за пари и/или други ценности.

Наградите могат да бъдат получени до 1 месец след обявяването в съответните търговски обекти на Суордсан ЕООД, гр. Сл. Бряг. Ако някой от спечелилите не успее да си вземе наградата до месец след обявяването им, губи правото да я получи. Организаторът не може да бъде държан отговорен за невъзможността или закъснението на победителя да получи своята награда.

Организаторът не носи отговорност за установена неизправност на наградата. Наградата се предоставя с 1 година гаранция. При установена неизправност в рамките на гаранционния период, печелившият има право да потърси съдействие от посочения в гаранционата карта оторизиран сервиз, като задължително представи гаранционната карта и приемо-предавателния протокол, с който е получил наградата.

Раздел 10: Гаранции и отговорности:

Организаторът не носи отговорност при:

Раздел 11: Лични данни:

Включвайки се в настоящата Томбола, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (име, презиме, фамилия, телефон) за цели, свързани с участието в тази Томбола и/или разпространението на наградите от томболата. Личните данни на наградените няма да бъдат използвани за никаква друга цел от организатора на играта, след предоставяне на наградите.

Организаторът на игрaта се задължава да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта, в това число да използват личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Раздел 12: Публичност:

С участието си в Томболата участниците се съгласяват при спечелване на награда да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии, фотографирани, като техните снимки и имена да бъдат публикувани на интернет сайта www.jordanicafe.com &

Раздел 13: Решаване на спорове:

Спорове между Организатора и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност.

Раздел 14: Други разпоредби:

  1. Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсването на тази игра поради форсмажорни обстоятелства или други обстятелства извън неговия контрол.
  2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на играта, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.
  3. Организаторът не е носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) комютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол.

Настоящите правила са еднакви за всички участници.