ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ПРОМОЦИЯ ‘2017

Раздел 1: Организатор на Национална Търговска Промоция:

    1. Национална Търговска Промоция, наричана по-долу за краткост „Промоцията” се организира и провежда от: „Джордани“ ЕООД, ЕИК 127581805, с адрес на управление: 9700 Шумен, ул. Осми март 17, наричано по-нататък „Организатор“, със съдействието на официалните дистрибутори на Организатора, посочени в Приложение 2.

    2. Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни в интернет сайта на www.jordanicafe.com за целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

    3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на интернет сайта www.jordanicafe.com. Участниците следва сами да проверяват интернет-страницата за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

    4. С участието си в Промоцията, Участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила.

    5. В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства като природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др.); блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др., Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, като оповести това по начина, посочен в т. 1.2 и т. 1.3 по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Раздел 2: Територия на Промоцията:

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти, зареждани от Организатора или от официалните дистрибутори на Организатора, посочени в Приложение 2, и приели условията и настоящите Официални правила.

Раздел 3: Период на Промоцията:

3.1. Промоцията ще се проведе в периода от 16.01.2017 г. – 17.03.2017 г. (включително) 3.2. В случай, че Организаторът реши да съкрати/удължи срока на Промоцията, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в т.1.2 и т. 1.3 по-горе.

3.3. След приключване на Промоцията, Организаторът не носи отговорност и няма каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Промоцията все още продължава.

Раздел 4: Участващи продукти:

В промоционалната кампания участват всички продукти с марка „Jordani“, описани в Приложение 1 към тези правила, закупени в срока на провеждане на Промоцията от участниците.

Раздел 5: Право на участие:

Участник в Промоцията може да бъде всяко юридическо и всяко всяко физическо лице, едноличен търговец (ЕТ или едноличен търговец) , който закупува и/или желае да закупи продукти с търговска марка Jordani от официалните дистрибутори на Организатора и на който е предложено участие от служител на Организатора и/или от търговски агент на официалните дистрибутори на Организатора. В Промоцията нямат право да участват служители на Организатора, юридически лица, представляващи официалните дистрибутори на Организатора, членовете на техните семейства, както и международни локални търговски вериги.

Раздел 6: Механизъм на провеждане:

За регион Север, Запад, Южен и Изток (Приложение 4), право на участие в Промоцията има всяко юридическо лице и всяко физическо лице, едноличен търговец (ЕТ или едноличен търговец),направило еднократна покупка на продукти с търговска марка Jordani на стойност поне 10.00 лв. с ДДС, в срока на провеждане на промоционалната кампания.

За регион Варна и Шумен (Приложение 4), право на участие в Промоцията има всяко юридическо лице и всяко физическо лице, едноличен търговец (ЕТ или едноличен търговец),направило еднократна покупка на продукти с търговска марка Jordani, различни от Кафе Jordani Фино Мляно Класик 100гр и Кафе Jordani Фино Мляно Класик 200гр, на стойност поне 10.00 лв. с ДДС, в срока на провеждане на промоционалната кампания.

На всеки участник се представят условията за участие в Промоцията, описани в Рекламната дипляна (Приложение 1) и се запознава с Общите правила от представител на Организатора и/или от търговски агент на официалните дистрибутори на Организатора.

При еднократна покупка на продукти с търговска марка Jordani на стойност поне 10.00 лв. с ДДС, в срока на провеждане на промоционалната кампания, участникът получава (от представител на Организатора или официалните дистрибутори на Организатора) и има право да попълва Талон за участие в томбола по приложен образец (Приложение 3).

В част Б на Талона участникът изписва:

Част А и част Б на талона са с идентичен уникален номер. Отрязъкът с част А остава при Участника и трябва да се съхранява до приключване на Промоцията. Отрязъкът с част Б се съхранява от търговския агент, прикрепен (с телбод или кламер) към копие от стоковата разписка, удостоверяваща доставка на продукти с марка Jordani на стойност мин. 10 лв с ДДС. В случай, че заявката е на стойност повече от 20 лв с ДДС, всички талони (за всеки 10 лв. ст/ст на покупката се полага по 1 талон) се прикрепят към копието от стоковата разписка и се съхраняват до приключване на Промоцията.

Забележка:

За всяка покупка на продукти с търговска марка Jordani на стойност поне 10.00 лв. с ДДС), в срока на провеждане на промоционалната кампания, участникът има право да попълни 1/един/ талон за участие в Промоцията;

Пример: При покупка на продукти с търговска марка Jordani на стойност поне 10.00 лв. с ДДС, потребителят има право да попълни 1 /един/ талон за участие в Промоцията.

При еднократна покупка на продукти с търговска марка Jordani на стойност 25.00 лв. с ДДС, потребителят има право да попълни 2 /два/ талона за участие в Промоцията.

Всяко лице има право на неограничен брой участияе през периода на Промоцията.

Всяко лице може да спечели повече от една награда, в случай, че участва с повече от един талон.

След приключване периода на Промоцията, всеки търговски агент предава на Регионалния супервайзор на Организатора всички събрани за периода на Промоцията копия на стокови разписки с прикрепените към тях талони.

Регионалните супервайзори на Организатора проверяват валидността на събраните документи. Валидността е факт, когато са попълнени всички реквизити на Талона, както и когато стоковата разписка, към която е/са прикрепен/и талона/ите удостоверява доставка на ст/ст мин. 10 лв с ДДС в продукти с марка Jordani.

Всички валидни Талони ведно със копията на стоковите разписки, към които са прикрепени се предават в Централен офис на Организатора, намиращ се в град Шумен, Индустриална зона 2, най-късно до 5-ти април 2017 г. Събраните талони се разпределят в 6 (шест) групи, в зависимост от региона, от който са активирани. Шестте региона на Организатора са описани в Приложение 4.

Наградите ще бъдат изтеглени на 15 април 2017 г., в офиса на Организатора, намиращ се в гр.Шумен, Индустриална зона 2, в присъствието на Нотариус и пред представител на Организатора. Изборът на победителите е на случаен принцип.

Участието в играта означава приемане и спазване на официалните правила на играта.

Раздел 7: Описание на наградите:

В рамките на промоционалната кампания могат да бъдат спечелени следните награди:

За всички, посочените в Приложение 4 региони, се тегли само 1 печеливш за следните награди:

За всеки от посочените в Приложение 4 региони се тегли по 1 печеливш за следните награди:

За всеки от посочените в Приложение 4 региони се теглят по 2 печеливши за следните награди:

Всяко лице има право на неограничен брой участияе през периода на Промоцията.

Раздел 8: Теглене на наградите:

8.1. На 15 април 2017 г. в офиса на Организатора, намиращ се в гр.Шумен, Индустриална зона 2, в присъствието на Нотариус и пред представител на Организатора на случаен принцип ще бъдат изтеглени 25 участника, които печелят награда. Награда може да бъде спечелена само от участници, които при спазване на тези Правила са подали талон за участие в Промоционалната кампания.

8.2. Един участник може да спечели повече от една награда, в случай, че участва с повече от един талон.

8.3. При изтегляне на имената на всеки от печелившите участници ще бъдат изтеглени и имената на по

един /резервен/ участник за всяка награда. В случай, че изтегленият печеливш участник бъде

дисквалифициран, за печеливш ще бъде обявен изтегленият /резервен/ участник за съответната

награда.

8.4. В рамките на 5 (пет) дни от изтеглянето на печеливш участник, представители на Организатора ще се свържат с него на посочените в талона за участие в Промоцията координати за контакт, за да го информират, че печели награда и да определят начина, по който ще бъде предоставена наградата. С участника ще бъде уточнен редът за предоставяне на част А от талона, въз основа на която е получил печелившия талон за участие в Промоцията.

8.5. Обявен за спечелил участник, който не може да представи част А от талона за закупени продукти при условията на тези правила, която отговаря на подадения от него талони за участие с описан номер, се дисквалифицира и за печеливш се обявява изтегления резервен участник за спечелване на награда.


8.6. Изтеглен за печеливш участник се дисквалифицира, в случай че:

от датата, на която е уведомен, че е изтеглен за печеливш;


8.7. В случай, че изтегленият за печеливш участник се дисквалифицира или не отговаря на изискванията на тези Правила, за печеливш се обявява резервния участник, изтеглен допълнително съгласно т. 8.3.

8.8. В случай че и изтегленият допълнително резервен участник не отговаря на условията за получаване на наградата, тя остава нераздадена.

Раздел 9: Получаване на наградите:

Съответната спечелена награда, ще бъде предоставена на спечелилия участник в срок до 30 /тридесет/ дни от датата, на която е уведомен, че е изтеглен за печеливш. Наградта ще бъде предадена лично от представител на Организатора или представител на Официалните дистрибутори на Организатора или изпаратена по куриер на посочен от печелившия адрес, като за получаването му той трябва да подпише приемо-предавателен протокол, представи документ за самоличност и предаде отрязък с част А от спечелилия Талон.

В случай, че печелившият не може да получи лично наградата, тя може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.

Организаторът не може да бъде държан отговорен за невъзможността или закъснението на победителя да получи своята награда в посочените по-горе срокове.

Организаторът не носи отговорност за установена неизправност на наградите телевизор марка PHILIPS, модел 32PHT4101 и автоматични електрически джезвета марка Beko, модел BKK 2113 M. Наградите се предоставят с 1 година гаранция. При установена неизправност в рамките на гаранционния период, печелившият има право да потърси съдействие от посочения в гаранционата карта оторизиран сервиз, като задължително представи гаранционната карта и приемо-предавателния протокол, с който е получил наградата.

Раздел 10: Какво включват наградите:

10.1. Всяка награда „ваучер за спа уикенд за двама в България“ включва една или две нощувки за двама /в

зависимост от избраната от спечелилия участник СПА дестинация и хотел в България/ на стойност до 200 лв. с ДДС /двеста лева/, като в тази сума се включват и:

минерална вода и др., в зависимост от избрания хотел);


Забележка: наградата не включва транспорт и застраховка от и до избрания от спечелилия участник

хотел.


Наградата „ваучер за спа уикенд за двама в България“ може да бъде ползвана за периода от 15.05.2017 г. до

15.05.2018 г. След изтичане на този период, печелившият участник губи право на ползване на наградата.


Наградата „ваучер за спа уикенд за двама в България“ е поименна и на самия ваучер се изписват имената на печелившия участник. Наградата може да бъде отказана или прехвърляна за ползване от друго лице, само чрез писмено волеизявление от страна на спечелилия участник (Декларация Приложени 6 и 7), в което се посочват трите имена и ЕГН на лицето, на което се предостъпва наградата. За това свое желание спечелилия участник следва да уведоми Организатора до 3 /три/ дни от дата на изтеглянето му и осъществяване на контакт.


Изборът на дата/дати за ползване на наградата следва да бъде съобразен с вече направените до момента резервации в съответния хотел, избран от участника. В случай, че за датата/датите, за които участникът желае да ползва наградата няма свободни места в избрания от участника хотел, той следва да избере друга дата/дати за същия хотел или друг хотел в срока и при условията на тези правила.

Спечелилият участник заявява ползване на наградата като следва стъпките, описани върху ваучера, който ще получи за спечелената награда. Резервацията за избрания от печелившия участник хотел при ползване на ваучераът за спа уикенд за двама в България, следва да бъде направена в срок не по-кратък от 14 дни от датата, на която участникът желае да бъде настанен в хотела.


10.2. Наградата „ваучер за уикенд за двама до европейска дестинация“ включва двупосочни самолетни билети с включени летищни такси; една, две или три нощувки със закуска за двама /в зависимост от избраната от спечелилия участник европейска дестинация и хотел/ на стойност до 999 лв. с ДДС/деведстотин деведесет и девет лева/.


Забележка: Наградата не включва:


Наградата „ваучер за уикенд за двама до европейска дестинация“ може да бъде ползвана за периода от 15.05.2017 г. до 15.05.2018 г. След изтичане на този период, печелившият участник губи право на ползване на наградата.


Наградата „ваучер за уикенд за двама до европейска дестинация“ е поименна и на самия ваучер се изписват имената на печелившия участник. Наградата може да бъде отказана или прехвърляна за ползване от друго лице, само чрез писмено волеизявление от страна на спечелилия участник (Декларация Приложени 6 и 7), в което се посочват трите имена и ЕГН на лицето, на което се предостъпва наградата. За това свое желание спечелилия участник следва да уведоми Организатора до 3 /три/ дни от дата на изтеглянето му и осъществяване на контакт.


Изборът на дата/дати за ползване на наградата следва да бъде съобразен с вече направените до момента резервации за полети и резервации в съответния хотел, избран от участника. В случай, че за датата/датите, за които участникът желае да ползва наградата няма свободни места в полетите и/или избрания от участника хотел, той следва да избере друга дата/дати за полети до същата дестинация и други дата/дати за настаняване или друга дестинация, полет и хотел в срока и при условията на тези правила.


Спечелилият участник заявява ползване на наградата като следва стъпките, описани върху ваучера, който ще получи за спечелената награда. Резервацията за избрания от печелившия участник полет и хотел при ползване на ваучера за уикенд за двама в европейски град, следва да бъде направена в срок не по-кратък от 60 дни от датата, на която участникът желае да пътува и бъде настанен в хотела.


10.3. Наградите автоматични електрически джезвета марка Beko, модел BKK 2113 M, включва предоставянето на 1 бр. автоматичнои електрическои джезвета марка Beko, модел BKK 2113 M.


10.4. Наградите телевизор марка PHILIPS, модел 32PHT4101, включва предоставянето на 1 бр. телевизор марка PHILIPS, модел 32PHT4101.


Раздел 11: Разни


Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплащана тяхната парична равностойност. В случай, че спечелил участник откаже чрез писмено волеизявление да се възползва от наградата си, той ще изгуби правото да му бъде връчена наградата, като в този случай за печеливш се обявява участника, изтеглен допълнително съгласно т. 5.3.


Ако бъде установено, че печелившите участници не са спазили и/или не отговарят на условията, посочени в тези Правила, Организаторът си запазва правото да преустанови/анулира по всяко време правата и ползите, произтичащи за печелившите участници, без да им дължи компенсация или заплащане на обезщетение. В случай, че Организаторът установи такива случаи, след като ваучерите са били връчени на печелившите участници, те трябва да върнат ваучера, а ако ваучерът е бил използван - паричната равностойност на получените срещу ваучера стоки и/или услуги, както и да възстановят разходите направени от Организаторът във връзка с предоставянето на наградата.


Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да участват в Промоцията по причини, свързани със субективно/лично неразбиране на начина и изискванията за участие в Промоцията, описани подробно в тези Правила, или невъзможност да се запознаят с тези Правила, поради липса на интернет връзка или некачествена интернет връзка.


Организаторът не носи отговорност, ако някой желае да вземе участие в Промоцията след изтичане на периода по т. 3.1. от тези Правила.


Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на Промоцията, следва да бъдат отнасяни към Организатора и изпращани по време на периода на провеждането й на адреса на Организаторът.


Организаторът следва да осигури доставянето на достатъчно количество талони за участие.


Раздел 12: Гаранции и отговорности:

Организаторът не носи отговорност при:

a) обстоятелства, произлизащи от грешната или непълна информация, предоставена от Участника;

b) всякаква неефективност или невъзможност да се получи наградата, в следствие на предоставена неточна информация (грешно име или телефон);

с) форсмажорни обстоятелства като природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др.); блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др., Организаторът имат неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, като оповести това по начина, посочен в т. 1.2 и т. 1.3 по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Раздел 13: Лични данни:

С участието си в тази Промоция участниците дават съгласието си за включването им в базите данни на Организатораът, които се създават за периода на Промоцията, с цел да се осигури ефективното й провеждане.

Целта на създаването на тази база данни е организирането на Промоцията, обявяването на печелившите участници и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат архивирани за статистически и отчетни цели във връзка с Промоцията и няма да бъдат използвани за други цели след приключването на Промоциятa.

Организаторът се задължават да не използва личните данни на участниците в Промоцията за цели, различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на участниците пред трети лица.

Правата на участниците в тази Промоция са гарантирани от Закона за защита на личните данни по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и по-специално по отношение на следното:

Всеки участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организатораът на съответните адреси за контакт с тях.

Раздел 14: Публичност:

С участието си в Промоция участниците се съгласяват при спечелване на награда да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии, фотографирани, като техните снимки и имена да бъдат публикувани на интернет сайта www.jordanicafe.com.

Раздел 15: Решаване на спорове:

Спорове между Организатора и участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

Раздел 16: Други разпоредби:

1. Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсването на тази Промоция поради форсмажорни обстоятелства или други обстятелства извън неговия контрол.
2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на Промоцията, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.
3. Организаторът не е носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) комютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол.

Настоящите правила са еднакви за всички участници.ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕКЛАМНА ДИПЛЯНА – образец

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПИСЪК НА ОФИЦИАЛНИТЕ ДИСТРИБУТОРИ НА ОРГАНИЗАТОРАЕТ АБВ Боян Апостолов – гр. Свищов, бул. Георги Матев 81

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА – образец

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
РЕГИОНАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАТОРА

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ВАУЧЕР -
образец

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАГРАДАД Е К Л А Р А Ц И Я ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАГРАДААз, долуподписаният________________________________________________________, ЕГН________________________, с л.к.№____________________, изд. на ____________год., от МВР- __________________, с настоящето ДЕКЛАРИРАМ, че желая да прехвърля правото на ползване на спечелената от томболата на Джордани ЕООД награда ___________________________________________________________________________ на

____________________________________________________, ЕГН________________________, с л.к.№____________________, изд. на ____________год., от МВР- __________________.


гр.___________________________________.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:


_____________________
/имена и подпис/ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ НАГРАДАДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ НАГРАДА

Аз, долуподписаният ________________________________________________________, ЕГН________________________, с л.к.№____________________, изд. на _______________год., от МВР- __________________ с настоящето ДЕКЛАРИРАМ, че се отказвам от право на ползване на спечелената от томболата на Джордани ЕООД награда: ______________________________________________________________________________гр.______________________________________2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:_____________________
/имена и подпис/